Spring naar inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Teambuildingspellen.nl

Alle onderstaande voorwaarde zijn geldend, tenzij in de orderbevestiging anders is overeengekomen.

Artikel 1; DEFINITIES;

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande termen de volgende betekenissen:

 • nl, wij of ons: de gebruikers van deze voorwaarden, handelend onder de naam Teambuildingspellen.nl ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder KVK nummer: 65227514
 • Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot in wiens naam een evenement organiseren.

Artikel 2; BETALING:

 • Na onze ontvangst van de door de opdrachtgever ondertekende orderbevestiging, uiterlijk 14 dagen na de verzenddatum, ontvangt de opdrachtgever een factuur op basis van het aantal aangemelde deelnemers.
 • Het volledige factuurbedrag (of minimaal 50% hiervan i.g.v. een factuurbedrag boven de € 4.000,-) dient niet later dan 7 dagen voor aanvang der activiteit (en) te zijn bijgeschreven op ons rek.nr. van ABN AMRO te Zeist t.n.v. Teambuildingspellen.nl o.v.v. het factuurnummer. Indien dit bedrag niet tijdig is voldaan, kan Teambuildingspellen door de opdrachtgever niet gehouden worden aan het uitvoeren van de betreffende activiteit, maar blijft de opdrachtgever onveranderd het volledige factuurbedrag verschuldigd aan teambuildingspellen.nl.
 • Creditering van de opdrachtgever door Teambuildingspellen.nl inzake een lager aantal deelnemers dan vermeld in de orderbevestiging is alleen mogelijk indien deze wijziging niet later dan 7 dagen voor aanvang van de activiteit (en) aan Teambuildingspellen.nl is gemeld en voor zover de afwijking ten opzichte van het opgegeven aantal deelnemers niet meer bedraagt dan 10%.
 • Geldend is immer het 7 dagen voor aanvang van de activiteit bij Teambuildingspellen.nl bekende aantal deelnemers. Hierop zijn slechts

3 uitzonderingen, te weten:
a) wanneer anders vermeld in de boekingsbevestiging; te weten de activiteit een vast bedrag is ongeacht het aantal personen

 1. b) als dit aantal meer dan 10% lager ligt dan het oorspronkelijk opgegeven aantal (zie 2.2)
 1. c) als het werkelijke aantal deelnemers groter blijkt
 2. 2.4 Indien van toepassing, ontvangt de opdrachtgever achteraf een 2e factuur voor genuttigde food & beverage en evt. andere gemaakte, nog niet eerder gefactureerde kosten, als mede creditering voor een tijdig doorgegeven vermindering van het aantal deelnemers of debiteurs i.g.v. een groter aantal deelnemers.
 • In geval van een factuurbedrag boven de € 4.000,- dient minimaal 50% voorafgaand aan Teambuildingspellen.nl te zijn voldaan (zie 2.1); het resterende bedrag dient niet later dan 7 dagen na de activiteit(en) te zijn voldaan op bovengenoemde bankrekening.
 • Vanaf de datum, dat betaling door de opdrachtgever plaats had moet vinden is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een maandgedeelte als hele maand telt.

2.6 Alle kosten van invordering komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 3; ANNULERING:

Tot 12 weken voor aanvang van de activiteit(en) is de opdrachtgever 50% van het totale factuurbedrag aan

Tot 8 weken voor aanvang van de activiteit(en) is de opdrachtgever 70% van het totale factuurbedrag aan Teambuildingspellen.nl verschuldigd

Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit(en) is de opdrachtgever 90% van het totale factuurbedrag aan Teambuildingspellen.nl verschuldigd. Bij annulering na deze termijn is de opdrachtgever aan Teambuildingspellen.nl het totale factuurbedrag verschuldigd. Annulering dient altijd per aangetekende brief te geschieden. 

Artikel 4; VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Indien verantwoordelijkheden voor de organisatie rond een activiteit volgens de orderbevestiging bij de opdrachtgever liggen, is Teambuildingspellen niet verantwoordelijk voor de gevolgen van mankementen in deze. Mocht bijvoorbeeld de organisatie van een kleedruimte voor Teambuildingspellen.nl in handen zijn van de opdrachtgever, dan dient deze ruimte te voldoen aan de door Teambuildingspellen.nl aangegeven voorwaarden. Voor de begeleiding zijn deze voorwaarden zeer specifiek: het continu en exclusief tot onze beschikking staan van een verwarmde ruimte van minimaal 20 vierkante meter met 10 stoelen en een tafel, en ongehinderde toegang (nooit via de buitenlucht) tot de dinerzaal. In het geval van tekortkomingen in de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever kan Teambuildingspellen.nl niet gehouden worden aan het uitvoeren van de activiteit, maar blijft de opdrachtgever onveranderd het volledige factuurbedrag verschuldigd aan Teambuildingspellen.nl

 

Artikel 5; SCHADE:

Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.Teambuildingspellen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten, voor zover deze schade geleden wordt als gevolg van het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers van Teambuildingspellen.nl en alle betrokken materialen deugdelijk zijn. Teambuildingspellen.nl is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

 

Artikel 6; OPDRACHTWIJZIGINGEN:

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, door of namens de opdrachtgever, die leiden tot door ons niet in de orderbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht. Bedoelde wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan ons te worden kenbaar gemaakt en door ons te worden geaccepteerd. Alleen dan ligt het risico van de tenuitvoerlegging in deze bij Teambuildingspellen.

 

Artikel 7; OVERMACHT:

In geval van een wegens overmacht niet aan de schuld van een der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order, hebben de partijen 14 dagen de tijd om de order kosteloos te annuleren, zolang van de tekortkoming met bekwame spoed mededeling is gedaan. Onder overmacht wordt verstaan situaties zoals: natuurrampen en terroristisch aanslagen die zodanig van invloed zijn op de order dat de wederpartij in redelijkheid de nakoming van de order niet kan eisen.

 

Artikel 8; KLACHTEN:

Reclames dienen binnen 24 uur na afloop van een evenement schriftelijk bij ons te worden ingediend. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.

 

Artikel 9; AUTEURSRECHT:

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of tot stand gebrachte evenementen zullen ons toebehoren.

 

Artikel 10; TOEPASSELIJK RECHT:

1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Teambuildingspellen.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Als er geschillen uit deze rechtsverhouding voortvloeien, zullen partijen proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.